Карта спеціальності

126 Інформаційні системи та технології (Інтелектуальний аналіз даних)

 • Освітній ступінь:  Бакалавр
 • Код і найменування спеціальності:  126 Інформаційні системи та технології
 • Освітня програма: 

  Інтелектуальний аналіз даних

   

 • Шифр і галузь знань:  12 Інформаційні технології
 • Кваліфікація: 

  Бакалавр з інформаційних систем та технологій, фахівець з інформаційних технологій

 • Форма навчання:  денна
 • Тривалість навчання:  3 роки 10 місяців, 3 роки за скороченим терміном навчання, 2 роки за скороченим терміном навчання
 • Кількість кредитів:  240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 180 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 3 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 120 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 2 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти: 

  Для конкурсного відбору на основі ПЗСО в 2024 р. :

  1. За наявності результатів НМТ вступнику нараховуються бали з ваговими коефіцієнтами: Українська мова – 0,3; Математика – 0,5; Історія України – 0,2; Іноземна мова - 0,3 / Біологія - 0,2 / Фізика - 0,4 / Хімія - 0,2 / Українська література - 0,2 / Географія - 0,2. 
  2. За наявності результатів НМТ 2022-2023 років вступнику нараховуються бали з ваговими коефіцієнтами: Українська мова – 0,3; Математика – 0,5; Історія України – 0,2 / Іноземна мова - 0,3 / Біологія - 0,2 / Фізика - 0,4 / Хімія - 0,2.
  3. За наявності трьох сертифікатів ЗНО 2021 року нараховуються бали з ваговими коефіцієнтами: Українська мова – 0,3; Математика – 0,5; Історія України – 0,2 / Іноземна мова - 0,3 / Біологія - 0,2 / Фізика - 0,4 / Хімія - 0,2 / Географія - 0,2.
 • Загальний профіль програми:  бакалаври протягом першого та другого року навчання вивчають навчальні дисципліни загальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійні дисципліни
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  виконана освітня програма обсягом 240 кредитів, виконана освітня програма обсягом 120 кредитів (за скороченим терміном навчання на 2 роки), виконана освітня програма обсягом 180 кредитів (за скороченим терміном навчання на 3 роки), успішний захист кваліфікаційної випускної роботи
 • Програмні результати навчання: 

  Застосовувати знання фундаментальних і природничих наук, системного аналізу та технологій моделювання, стандартних алгоритмів та дискретного аналізу при розв’язанні задач проектування і використання інформаційних систем та технологій.

  Використовувати базові знання інформатики й сучасних інформаційних систем та технологій, навички програмування, технології безпечної роботи в комп’ютерних мережах, методи створення баз даних та інтернет-ресурсів, технології розроблення алгоритмів і комп’ютерних програм мовами високого рівня із застосуванням об’єктно-орієнтованого програмування для розв’язання задач проектування і використання інформаційних систем та технологій

  Аргументувати вибір програмних та технічних засобів для створення інформаційних систем та технологій на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов; мати навички налагодження та тестування програмних і технічних засобів інформаційних систем та технологій.

  Демонструвати знання сучасного рівня технологій інформаційних систем, практичні навички програмування та використання прикладних і спеціалізованих комп’ютерних систем та середовищ з метою їх запровадження у професійній діяльності

  Вміти розробляти програмне забезпечення різного рівня складності, що входить до складу інформаційних систем та технологій, і спрямоване, зокрема, на виконання задач інтелектуального пошуку, аналізу та обробки даних з метою видобутку знань і прогнозування поведінки аналізованого об’єкта при розв’язанні прикладних науково-виробничих задач і задач бізнесу.

  Вміти будувати стратегії розв’язання практичних і наукових задач у галузі інтелектуального аналізу даних, машинного навчання, штучного інтелекту; обирати найбільш ефективний метод розв’язання та реалізовувати його з використанням сучасних мов програмування та спеціалізованого програмного забезпечення.

 • Працевлаштування: 

  312 Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки

  3121 Фахівець з інформаційних технологій

  3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

  3121 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм

  Бакалаври з інформаційних систем та технологій можуть працювати розробниками інформаційних систем (ІС) у різних сферах діяльності людини, у тому числі інтелектуальних ІС (Intelligent Systems Developer), архітекторами інформаційних систем, аналітиками даних (Data Analyst), фахівцями з обробки даних (Data Scientist) та інтелектуальної обробки даних (Data Mining Specialist), розробниками програмного забезпечення (Software Developer), архітекторами програмного забезпечення (Software Аrchitect), спеціалістами з тестування програмного забезпечення (QA), розробниками і адміністраторами баз даних, DevOps-інженерами тощо.

  Професійна діяльність як фахівця з проектування, розробки, впровадження, супроводу, вдосконалення інформаційних систем.

   

   

 • Державне замовлення: 

 • Гарант освітньої програми: 

  к.е.н., доцент Сердюк О.А.

 • Кафедра: 

  Кафедра прикладної математики та інформатики

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2024 році