Карта спеціальності

111 Математика

 • Освітній ступінь:  Магістр
 • Код і найменування спеціальності:  111 Математика
 • Освітня програма: 

  Математика

 • Шифр і галузь знань:  11 Математика та статистика
 • Кваліфікація: 

  Магістр. Математик. Викладач вищого навчального закладу. Вчитель математики

 • Форма навчання:  денна
 • Тривалість навчання:  1 рік 4 місяці
 • Ліцензійний обсяг: 

  денна форма навчання - 10 осіб

 • Кількість кредитів:  90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  на базі ОС Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст
 • Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти: 

  Тест загальної навчальної компетентності ЄВІ - 0,2; тест з іноземної мови ЄВІ - 0,2; фаховий іспит - 0,6
  Для вступу в магістратуру на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб можуть використовуватися тільки результати розгляду мотиваційних листів.

 • Загальний профіль програми:  магістри протягом циклу навчання вивчають професійно-орієнтовані дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича педагогічна практика, Виробнича викладацька практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  виконана освітня програма обсягом 90 кредитів, успішний захист магістерської випускної роботи
 • Програмні результати навчання: 
  1. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук у сфері математики.
  2. Відтворювати знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань і використання математичних методів у обраній професії.
  3. Володіти основами математичних дисциплін і теорій, зокрема які вивчають моделі природничих і соціальних процесів.
  4. Володіти математичними методами аналізу, прогнозування та оцінки параметрів моделей, математичними способами інтерпретації числових даних та принципами функціонування природничих процесів.
  5. Володіти знаннями грамотної побудови комунікації в освітньому і науковому процесі, відбору вихідних даних дослідження, складання списку використаних джерел, опису наукових результатів.
  6. Уміти використовувати фундаментальні математичні закономірності у професійній діяльності.
  7. Читати і розуміти фундаментальні розділи математичної літератури та демонструвати майстерність їх відтворення в аргументованій усній та/або письмовій доповіді.
  8. Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.
  9. Ініціювати і проводити наукові дослідження у спеціалізованій області математики та/або розв’язувати задачі в інших галузях знань методами математичного моделювання.
  10. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних задач і проблем.
  11. Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах.
  12. Мати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.
  13. Бути наполегливим у досягненні мети під час вирішення математичної проблеми.
  14. Уміти самостійно планувати виконання дослідницького та/або інноваційного завдання та формулювати висновки за його результатами.
  15. Усно й письмово спілкуватися рідною та іноземною мовами в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності із професійних питань; читати спеціальну літературу; знаходити, аналізувати та використовувати інформацію з різних довідкових джерел.
  16. Використовувати раціональні способи пошуку та використання науково-технічної інформації, включаючи засоби електронних інформаційних мереж; застосовувати інформаційні ресурси, у тому числі електронні, для пошуку відповідних математичних моделей.
  17. Дотримуватися норм етичної поведінки стосовно інших людей, адаптуватися та комунікувати.

   

 • Працевлаштування: 

  Професійна діяльність у науково-дослідних, комерційних, банківських, фінансових та податкових установах, страхових компаніях, рекламних агентствах тощо, де вимагається ґрунтовна математична підготовка та володіння комп’ютерними технологіями (математик, інженер-математик, математик-аналітик, розробник математичних моделей).

  Відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація професій» ДК 003:2010 за наступними назвами і кодами професійних груп:

  2310.2 – Викладач вищого навчального закладу,

  2121.2 – Математик, Математик-аналітик з дослідження операцій,

  2121.1 – Науковий співробітник (математика),

  2331 – Вчитель загальноосвітнього навчального закладу.

   

 • Гарант освітньої програми: 

  д.ф.-м.н., професор Запорожець Т.В.

   

 • Кафедра: 

   

  Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2023 році