Адміністрація

Власенко Володимир Миколайович

 • Кафедра:  автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
 • Посада:  старший викладач
 • Телефон:  (0472) 37-12-20
 • Адреса:  Бульв. Шевченка, 79, к. 280
 • Публікації: 

  1. Власенко В. М., Власенко О. В. Формування професійної готовності майбутніх вчителів до використання комп’ютерних технологій у процесі адаптивного контролю знань // Вісник Черкаського університету. Випуск 8 (301). Серія: педагогічні науки.: Збірник. – Черкаси: ЧНУ, 2014. – С. 84-90.

  2. Власенко В. М. Управління навчальним процесом на основі результатів комп’ютерного тестування // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції . – Черкаси. – 2013. – С. 248-250.

  3. Власенко В. М., Власенко О. В. Підготовка майбутніх вчителів фізики до регулювання навчального процесу на основі контролю знань учнів // Вісник Черкаського університету. Випуск 36 (249). Серія: педагогічні науки.: Збірник. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – С. 19-23.

  4. Власенко В.М., Чірікова А.І. Недоліки форми тестових завдань для студентів ВНЗ // Матеріали міжнародного форуму фахівців у галузі освітніх вимірювань (Київ, 1 червня 2012 р.) – К. НПУ, – 2012. – С. 17.

  5. Власенко В. М., Власенко О. В. Формування професійної готовності майбутніх вчителів фізики до здійснення перевірки практичних навичок та умінь учнів // Вісник Черкаського університету. Випуск 211. Серія: педагогічні науки.: Збірник. – Черкаси: ЧНУ, 2011. – Частина ІІ. – С. 146-149.

  6. Власенко В.М., Гриценко В. Г., Єфіменко В. І. Моніторинг якості освіти в школах як передумова якісного набору студентів // Рідна школа. – 2011. - № 10. – С. 45-47.

  7. Власенко В.М., Ляшенко Ю.О. Практикум з астрономії: Навчальний посібник.- Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А., 2011.- 158 с.

  8. Власенко В. М., Власенко О. В., Гриценко В. Г. Контроль знань з використанням нових навчальних технологій // Вісник Черкаського університету. Випуск 191. Серія: педагогічні науки.: Збірник. – Черкаси: ЧНУ, 2010. – Частина V. – С. 18-22.

  9. Власенко В. М., Гриценко В. Г. Створення сценарію дидактичного програмного комплексу з використанням методики стимулювального тестування // Вісник Черкаського університету. Випуск 162. Серія: педагогічні науки.: Збірник. – Черкаси: ЧНУ, 2009 . – С. 22-26.

  10. Гриценко В. Г., Власенко О. В., Власенко В. М. Автоматизована система оперативного контролю знань та коригування навчального процесу // Простір і час сучасної науки. Матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції . – Київ. – 2009. – Частина 3. – С. 34-35.

  11. Гриценко В. Г., Власенко В. М., Власенко О. В Організація контролю навчальних досягнень з фізики в умовах кредитно-модульної системи навчання // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: Реалії та перспективи. – Випуск 17 : Збірник наукових праць /за ред. В.Д. Сиротюка – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 38-43.

  12. Гриценко В. Г., Власенко В. М., Власенко О. В. Використання автоматизованої системи оперативного контролю знань для забезпечення зворотного зв'язку та коригування навчального процесу // Вісник Черкаського університету. Випуск 139. Серія: педагогічні науки.: Збірник. – Черкаси: ЧНУ, 2008. – С. 41-47.

  13. Гриценко В. Г., Власенко В. М., Власенко О. В. Підвищення об’єктивності та якості контролю знань студентів фізичного факультету засобами нових інформаційних технологій // Вісник Черкаського університету. Випуск 93. Серія: педагогічні науки.: Збірник. – Черкаси: ЧНУ, 2006. – С. 40-44.

  14. Власенко В. М., Гриценко В. Г. Використання тестових та комп’ютерних технологій для перевірки практичних умінь і навичок з фізики // Наукові записки. – Випуск 66. – Серія: Педагогічні науки.– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. - 2006. – Частина 1. - C.29-34.

  15. Власенко В.М. Перевірка практичних умінь і навичок з використанням тестових та комп’ютерних технологій // Фізика та астрономія в школі. -2005.-№6. -С. 39-43.

  16. Власенко В. М., Гриценко В. Г. Використання комп’ютерних технологій у процесі адаптивного контролю знань // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Дидактика фізики в контексті орієнтирів Болонського процесу. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005. – Вип. 11. – С. 186-189.

  17. Гриценко В. Г., Власенко В. М. Перевірка вмінь розв’язування фізичних задач засобами комп’ютерних технологій // Розвиток особистості у полікультурному освітньому просторі. Матеріали Міжнародного конгресу IV Слов’янські педагогічні читання. – Черкаси: ЧНУ, 2005. – С. 86-87.

  18. Власенко В.М. Місце і роль експерименту в системі контролю знань, умінь та навичок учнів з фізики // Розвиток особистості у полікультурному освітньому просторі. Матеріали Міжнародного конгресу IV Слов’янські педагогічні читання. – Черкаси: ЧНУ, 2005. – С. 85-86.

  19. Власенко В.М. Використання задач для поточного контролю та корекції знань учнів з фізики // Фізика та астрономія в школі. -2004.-№6. -С. 22-25.

  20. Власенко В.М. Перевірка практичних умінь і навичок з фізики // Фізика та астрономія в школі. -2004.-№2. -С. 35-37.

  21. Власенко В. М., Гриценко В. Г. Комплексна перевірка експериментальних умінь учнів з фізики з використанням комп’ютерних технологій // Інформаційні технології в освіті науці і техніці. Матеріали IV Всеукраїнської конференції молодих науковців ІТОНТ-2004. – Черкаси: ЧНУ, 2004.–Ч2. – С. 78-80.

  22. Власенко В. М., Ляшенко Ю. О. Практикум з астрономії: Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт. – Черкаси: ЧДУ, 2003. – 160 с.

  23. Власенко В. М., Гриценко В. Г. Реалізація комп'ютерної технології навчання та контролю знань учнів з використанням гіпертекстової інформаційної моделі // Наукові записки. – Випуск 51. – Серія: Педагогічні науки.– Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка. - 2003. – Частина 2. - C.19-24.

  24. Власенко В. М., Єфіменко В. І., Ромадін Р. В. Організація системи управління навчальним процесом на основі результатів поточного контролю з використанням комп’ютерних технологій // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск 3: В 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2003. – Т. 3. – С. 39-43.

  25. Власенко В. М. Гриценко В. Г., Використання комп’ютерних технологій для забезпечення поелементного контролю засвоєння навчального матеріалу з фізики // Вісник Черкаського університету. Випуск 34. Серія: педагогічні науки.: Збірник. – Черкаси: ЧДУ, 2002. – С. 122-128.

  26. Власенко В. М., Гриценко В. Г. Корекція навчального процесу з фізики засобами різнопланового контролю // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 13. Серія: педагогічні науки: Збірник. У 2-х т. – Чернігів: ЧДПУ, 2002. – №13. – Т.1. – С.29-32.

  27. Власенко В. М., Гриценко В. Г., Ромадін Р. В. Перевірка знань у процесі дистанційного навчання фізики // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Випуск 42. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка. - 2002. - C.48-50.

  28. Єфіменко В. І., Касярум О. П., Власенко В. М. Створення критеріально-орієнтованих тестів досягнень особистості та інтерпретація результатів тестування на основі положень Item Response Theory // Вісник Черкаського університету. Випуск 26. Серія: педагогічні науки.: Збірник. – Черкаси: ЧДУ, 2001. – С.40-46.

  29. Гриценко В. Г., Власенко В. М. Проблеми та принципи використання комп’ютерної техніки на заняттях фізики // Вісник Черкаського університету. Випуск 23. Серія: педагогічні науки.: Збірник. – Черкаси: ЧДУ, 2001. – С. 33-36.

  30. Власенко В. М., Горідько Т. В. Вдосконалення демонстраційного експерименту з оптики в середній школі // Матеріали Всеукр. Наукової конф. “Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді.” – Черкаси.–2000. –С. 193.

  31. Власенко В. М., Дітяшов Д. Г. Створення комп’ютерної бази даних завдань для комплексного контролю знань учнів з фізики // Матеріали Всеукр. Наукової конф. “Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді.” – Черкаси.–2000. –С. 194.

  32. Власенко В. М., Гриценко В. Г. Особливості розробки контролюючих середовищ та їх використання при перевірці знань учнів з фізики // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 3. Серія: педагогічні науки.: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2000. – №3 – С.18-21.

  33. Єфіменко В. І., Власенко В. М. Тести досягнень як засіб діагностики знань, умінь та навичок учнів // Проблеми методики викладання фізики на сучасному етапі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: Зб. наук. праць. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2000. - C.71-73.

  34. Власенко В. М., Гриценко В. Г. Контроль та корекція знань учнів з фізики засобами НІТ // Інформаційні технології в науці та освіті. Матеріали другої Всеукраїнської конференції молодих науковців. – Черкаси.–2000. –С. 77.

  35. Єфіменко В. І., Власенко В. М. Тести досягнень на уроках фізики // Фізика та астрономія в школі. -1999.-№4. -С. 4-8.