Карта спеціальності

113 Прикладна математика

 • Освітній ступінь:  Магістр
 • Код і найменування спеціальності:  113 Прикладна математика
 • Освітня програма: 

  Прикладна математика

 • Шифр і галузь знань:  11 Математика та статистика
 • Кваліфікація: 

  Магістр прикладної математики, інженер-програміст, викладач закладу вищої освіти

   

 • Форма навчання:  денна
 • Кількість кредитів:  90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти: 

  Тест загальної навчальної компетентності ЄВІ - 0,2; тест з іноземної мови ЄВІ - 0,2; фаховий іспит - 0,6

 • Загальний профіль програми:  магістри протягом циклу навчання вивчають професійно-орієнтовані дисципліни
 • Програмні результати навчання: 

  - демонструвати знання та розуміння основних концепцій, принципів, теорій фундаментальної та прикладної математики і використовувати їх на практиці;

  - демонструвати знання методів математичного моделювання для побудови та аналітичного дослідження детермінованих та стохастичних моделей об’єктів і процесів інформатизації, моделей оптимізації, прогнозування, оптимального керування та прийняття рішень;

  - демонструвати знання математичних методів розробки та дослідження задач моделювання об’єктів і процесів інформатизації, алгоритмів функціонування інформаційних систем та методик оцінювання складових ефективності даних алгоритмів;

  - демонструвати знання та розуміння методів розробки програмного забезпечення комп’ютеризованих систем з використанням сучасних технологій;

  - демонструвати знання основних протоколів Інтернет, моделі та структури Інтернет-серверів, проектування інформаційних web-ресурсів з інтеграцією зовнішніх даних і програмних продуктів, з використанням методів захисту інформації;

  - демонструвати знання методів, методик контролю та тестування правильності роботи програмного забезпечення комп’ютеризованих систем;

  - отримувати якісну інформацію з кількісних даних;

  - здатність представляти математичні та інші твердження і висновки з них якісно і точно, у вигляді, що підходить для конкретної аудиторії, як усно, так і у письмовій формі;

  - використовувати обчислювальні інструменти числових і символьних обчислень для постановки і розв’язання проблем;

  - будувати ефективні щодо точності обчислень, стійкості, швидкодії та витрат системних ресурсів алгоритми для чисельного дослідження математичних моделей та розв’язання практичних задач;

  - застосовувати сучасні технології програмування та розробки програмного забезпечення;

  - визначати об’єкти, використовуючи різні підходи і методи моделювання (зокрема об’єктно-зорієнтоване);

  - застосовувати на практиці базові знання фундаментальних дисциплін у професійній діяльності.

   

   

   

 • Працевлаштування: 

  - математик (прикладна математика) (2121.2);

  - математик-аналітик з дослідження операцій (2121.2);

  - аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення, комп’ютерних систем (2131.2);

  - інженер з науково-технічної інформації (2433.2);

  - інженер з програмного забезпечення ПК (2131.2);

  - аналітик програмного забезпечення та мультимедіа (2131.2);

  - аналітик з комп’ютерних комунікацій (2131.2);

  - викладач ВНЗ (2310.2)

   

 • Ліцензійний обсяг: 

  денна форма навчання - 10 осіб

 • Гарант освітньої програми: 

  д.т.н., професор Головня Б.П.

 • Кафедра: 

  Кафедра прикладної математики та інформатики

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2023 році