Карта спеціальності

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 • Освітній ступінь:  Бакалавр
 • Код і найменування спеціальності:  174 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 • Освітня програма: 

  Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 • Шифр і галузь знань:  17 Електроніка та телекомунікації
 • Кваліфікація: 

  Бакалавр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій. Фахівець з інформаційних технологій

 • Форма навчання:  денна
 • Тривалість навчання:  1 рік, 3 роки за скороченим терміном навчання, 2 роки за скороченим терміном навчання
 • Кількість кредитів:  240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 180 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 3 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 120 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 2 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти: 

  Для конкурсного відбору на основі ПЗСО в 2023 р. :

  1. За наявності результатів НМТ вступнику нараховуються бали з ваговими коефіцієнтами: Українська мова – 0,3; Математика – 0,5; Історія України – 0,2 / Іноземна мова - 0,25 / Біологія - 0,2 / Фізика - 0,5 / Хімія - 0,2. 
  2. За наявності трьох сертифікатів ЗНО нараховуються бали з ваговими коефіцієнтами: Українська мова – 0,2; математика – 0,5; історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія – 0,2.
  3. Регіональний коефіцієнт дорівнює 1,00. Галузевий коефіцієнт дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2.
  4. Для конкурсного відбору для навчання за контрактною формою використовуються тільки результати розгляду мотиваційних листів. 
 • Загальний профіль програми:  бакалаври протягом першого та другого року навчання вивчають навчальні дисципліни загальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійні дисципліни
 • Програмні результати навчання: 

  - розуміння принципів програмування, засобів сучасних мов програмування, основних структур даних;

  - знання теоретичних (логічних та арифметичних) основ побудови та архітектури, схемотехнічних основ сучасних комп’ютерів;

  - розуміння особливостей системного програмування, а також загальних принципів організації та функціонування операційних систем, володіння методами та засобами розробки елементів системних програм;

  - знання принципів, методів та засобів проектування, побудови та обслуговування сучасних комп’ютерних мереж різного виду та призначення;

  - розуміння сучасних технологій та інструментальних засобів розробки складних програмних систем;

  - вміння створювати системні програми різного призначення та їх окремі елементи, системне програмне забезпечення, проектувати, налаштовувати та експлуатувати ОС різного призначення, оптимізувати роботу окремих складових ОС;

  - вміння використовувати сучасні комп’ютерні засоби системного, функціонального, конструкторського та технологічного проектування, проектувати, створювати та експлуатувати глобальні, локальні, мобільні та інші комп’ютерні мережі;

  - вміння проектувати бази даних з різною структурною організацією та призначенням;

  - підготовленість до використання існуючих та розробки нових математичних методів, відповідних законів фізики, відповідних законів електроніки для вирішення задач, пов’язаних з проектуванням та використанням комп’ютерних системи та мереж;

  - здатність розробляти системні програми різного призначення та їх окремі елементи, проектувати бази даних

 • Працевлаштування: 
  Проектувальник інформаційних систем і комплексів
  Розробник програмного забезпечення
  Інженер із впровадження мікропроцесорних систем управління
  Інженер з організації керування виробництвом
  Адміністратор баз даних
  Керівник підрозділу комп’ютерних послуг
 • Гарант освітньої програми: 

  к.т.н. Дідук Віталій Андрійович

 • Кафедра: 

  Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2023 році