Карта спеціальності

113 Прикладна математика

 • Освітній ступінь:  Бакалавр
 • Код і найменування спеціальності:  113 Прикладна математика
 • Освітня програма: 

  Прикладна математика

 • Шифр і галузь знань:  11 Математика та статистика
 • Кваліфікація: 

  бакалавр з прикладної математики, фахівець з інформаційних технологій

 • Форма навчання:  денна
 • Тривалість навчання:  4 роки, 3 роки за скороченим терміном навчання, 2 роки за скороченим терміном навчання
 • Вартість навчання: 

   

   

 • Кількість кредитів:  240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 180 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 3 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 120 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 2 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  повна середня освіта, споріднена спеціальність коледжу (за скороченим терміном навчання на 2 роки), здобутий ОС Молодший бакалавр, Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст, Молодший спеціаліст, навчання на ОС Бакалавр за іншою спеціальністю (за скороченим терміном навчання на 3 роки)
 • Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти: 

  Для конкурсного відбору на основі ПЗСО в 2023 р. :

  1. За наявності результатів НМТ вступнику нараховуються бали з ваговими коефіцієнтами: Українська мова – 0,3; Математика – 0,5; Історія України – 0,2 / Іноземна мова - 0,3 / Біологія - 0,2 / Фізика - 0,4 / Хімія - 0,2. 
  2. За наявності трьох сертифікатів ЗНО нараховуються бали з ваговими коефіцієнтами: Українська мова – 0,2; Математика – 0,5; історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія – 0,2.
 • Споріднені спеціальності коледжів для вступу за скороченим терміном навчання на 2 роки: 

   

  5.04030101 Прикладна математика

  5.05010101 Обслуговування програмних систем і комплексів

  5.05010102 Обслуговування систем баз даних і знань

  5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

  5.05010301 Розробка програмного забезпечення

 • Загальний профіль програми:  бакалаври протягом першого та другого року навчання вивчають навчальні дисципліни загальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійні дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича фахова практика, Виробнича переддипломна практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  виконана освітня програма обсягом 240 кредитів, виконана освітня програма обсягом 120 кредитів (за скороченим терміном навчання на 2 роки), виконана освітня програма обсягом 180 кредитів (за скороченим терміном навчання на 3 роки), успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен), успішний захист кваліфікаційної випускної роботи
 • Програмні результати навчання: 

  - знання основних положень та методів  математичного та функціонального аналізу, лінійної алгебри та аналітичної геометрії, теорії диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей та математичної статистики, чисельних методів, методів оптимізації, методів аналізу даних;

  - знання ефективних алгоритмів для розв’язування складних задач в умовах експериментального і теоретичного дослідження за допомогою технічного і програмного забезпечення комп’ютерів;

  - розуміння принципів програмування, засобів сучасних мов програмування, основних структур даних;

  - знання, необхідні для забезпечення захисту даних в мережах в умовах несанкціонованого доступу за допомогою спеціальних програмних і технічних засобів;

  - здатність оволодіти основами роботи з комп’ютерною технікою, комп’ютерними мережами та Інтернетом, демонструвати знання сучасних мов програмування та операційних систем, офісних додатків;

  - вміння експлуатувати та обслуговувати програмне забезпечення автоматизованих систем різного призначення;

  - здатність оволодіти сучасними технологіями програмування, розроблення, налагодження та тестування програмного забезпечення, алгоритмічним мисленням

  здатність до проведення необхідних обчислень для проведення математичного і комп’ютерного моделювання та розв’язання формалізованих задач за допомогою спеціалізованих програмних засобів;

  - вміти обирати та застосовувати математичні методи для розв’язання практичних задач дослідження, аналізу, проектування, прийняття рішень;

  - вміти формалізувати прикладну проблему для подальшого її аналізу та розв’язання інструментальними засобами;

  - спроможність проектувати алгоритми та структури даних, програмні засоби

  спроможність проектувати бази даних, інформаційні системи та ресурси. 

   

 • Працевлаштування: 

  312 Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки

  3121 Фахівець з інформаційних технологій

  3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

  3121 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм

 • Гарант освітньої програми: 

  к.ф.-м.н., доцент Богатирьов О.О.

 • Кафедра: 

  Кафедра прикладної математики та інформатики

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2023 році