Карта спеціальності

014 Середня освіта (Математика)

 • Освітній ступінь:  Бакалавр
 • Код і найменування спеціальності:  014 Середня освіта (Математика)
 • Освітня програма: 

  ОП 1: 014 Середня освіта (Математика)
  ОП 2: 014 Середня освіта (Математика, інформатика)

   

 • Шифр і галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка
 • Кваліфікація: 

  ОП 1: Бакалавр середньої освіти (математика). Вчитель математики базової школи
  ОП 2: Бакалавр середньої освіти (математика, інформатика). Вчитель математики та інформатики базової школи

   

 • Форма навчання:  денна
 • Тривалість навчання:  4 роки, 3 роки за скороченим терміном навчання, 2 роки за скороченим терміном навчання
 • Кількість кредитів:  240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 180 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 3 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин), 120 кредитів ECTS за скороченим терміном навчання на 2 роки (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  повна середня освіта, споріднена спеціальність коледжу (за скороченим терміном навчання на 2 роки), здобутий ОС Молодший бакалавр, Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст, Молодший спеціаліст, навчання на ОС Бакалавр за іншою спеціальністю (за скороченим терміном навчання на 3 роки)
 • Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти: 

  Для конкурсного відбору на основі ПЗСО в 2023 р. :

  1. За наявності результатів НМТ вступнику нараховуються бали з ваговими коефіцієнтами: Українська мова – 0,3; Математика – 0,5; Історія України – 0,2 / Іноземна мова - 0,3 / Біологія - 0,3 / Фізика - 0,5 / Хімія - 0,3. 
  2. За наявності трьох сертифікатів ЗНО нараховуються бали з ваговими коефіцієнтами: Українська мова – 0,28; математика – 0,34; історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія – 0,28.
  3. Регіональний коефіцієнт дорівнює 1,00. Галузевий коефіцієнт дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2.
  4. Для конкурсного відбору для навчання за контрактною формою використовуються тільки результати розгляду мотиваційних листів. 
 • Загальний профіль програми:  бакалаври протягом першого та другого року навчання вивчають навчальні дисципліни загальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійні дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича педагогічна практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  виконана освітня програма обсягом 240 кредитів, виконана освітня програма обсягом 120 кредитів (за скороченим терміном навчання на 2 роки), успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен)
 • Програмні результати навчання: 

  Знання і розуміння
  Набуті компетентності:
  1) соціально-особистісні: здатність учитися, опрацьовувати нові пізнавальні дані, організовувати власну діяльність під час виконання завдань, раціонально розподіляти свої зусилля; здатність до критичного, креативного та системного мислення; наполегливість у досягненні мети; відповідальність; розуміння та прийняття етичних норм поведінки в суспільстві й природі; дотримання норм здорового способу
  життя; екологічна грамотність; толерантність; 
  2) загальнонаукові: базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості; опанування фундаментальних розділів математики в
  обсязі, необхідному для застосування математичного апарату в певній галузі знань; здатність застосовувати математичні методи в обраній професії; базові знання в галузі методики навчання математики (інформатики)
  в школі; базові знання в галузі інформатики та сучасних інформаційних технологій; 
  3) професійні: володіння основами теорії і базовими методами математичних дисциплін, методами і прийомами математичного моделювання, основами методики навчання математики (інформатики) в школі.
  Застосування знань і розумінь основних понять і фактів: фундаментальних математичних дисциплін; дидактики математики; математичного апарату і математичних методів до моделювання, аналізу та розв’язування як суто математичних, так і прикладних задач, розуміння і тлумачення одержаних результатів; основ педагогіки, психології, методики навчання математики (інформатики) до професійних задач; уміння використовувати сучасні комп’ютерні засоби, глобальні, локальні та мобільні комп’ютерні мережі

  Формування суджень здатність знаходити способи розв’язування: математичних і прикладних задач; методичних задач; спроможність приймати обґрунтовані рішення на основі результатів використання: математичних методів, психолого-педагогічного інструментарію 

 • Працевлаштування: 

  ОП 1: у закладах загальної середньої освіти, навчальних закладах системи професійно-технічної освіти. Випускник зможе здійснювати навчання математики в 5-9 класах закладів загальної середньої освіти (базова школа), професійно-технічних навчальних закладах.

  ОП 2: у закладах загальної середньої освіти, навчальних закладах системи професійно-технічної освіти. Випускник зможе здійснювати навчання математики та інформатики в 5-9 класах закладів загальної середньої освіти (базова школа), професійно-технічних навчальних закладах.

   

 • Гарант освітньої програми: 

  ОП 1: к.пед.н. Третяк М. В.
  ОП 2: к.пед.н., доцент Коломієць О. М.

   

 • Кафедра: 

  Кафедра математики та методики навчання математики

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2023 році