Карта спеціальності

011 Освітні, педагогічні науки (Теорія та методика навчання математики у ЗВО)

 • Освітньо-науковий ступінь:  Доктор філософії (PhD)
 • Код і найменування спеціальності:  011 Освітні, педагогічні науки
 • Освітня програма: 

  Теорія та методика навчання математики у ЗВО

 • Шифр і галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка
 • Кваліфікація: 

  Доктор філософії (PhD) у галузі освіти

 • Форма навчання:  денна/заочна
 • Тривалість навчання:  4 роки
 • Ліцензійний обсяг: 

  денна форма навчання - 10 осіб;

  заочна форма навчання - 3 особи

 • Державне замовлення: 

  максимальний обсяг у 2018 р.:

  денна форма навчання – 3 місця,

  заочна форма навчання – 3 місця

 • Вартість навчання: 

  1-й рік:

  - денна форма – 16000 грн.,

  - заочна форма – 15800 грн.;

 • Кількість кредитів:  34 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  на базі ОС Магістр, ОКР Спеціаліст
 • Конкурсний відбір:  вступні іспити з математики та методики навчання математики + вступний іспит з іноземної мови
 • Загальний профіль програми:  аспіранти протягом першого року навчання вивчають навчальні дисципліни загальної та професійної підготовки, на 2-му, 3-му і 4-му роках навчання займаються науковим дослідженням
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  виконана освітня програма обсягом 34 кредити, успішний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді
 • Працевлаштування: 

  випускник може займати викладацькі посади у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації і форм власності та наукові посади в науково-дослідних установах

 • Гарант освітньої програми: 

  д.п.н., професор Акуленко Ірина Анатоліївна

 • Кафедра: 

  Кафедра математики та методики навчання математики

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2020 році