014 Середня освіта (Математика)

 • Освітній ступінь:  Магістр
 • Код і найменування спеціальності:  014 Середня освіта (Математика)
 • Освітня програма: 

  ОП 1. 014 Середня освіта (Математика) 

  ОП 2. 014 Середня освіта (Математика, інформатика) 

 • Шифр і галузь знань:  01 Освіта/Педагогіка
 • Кваліфікація: 

  ОП 1: Магістр середньої освіти (математика). Вчитель математики та інформатики. Викладач математики ЗВО

  ОП 2: Магістр середньої освіти (математика, інформатика). Вчитель математики та інформатики

   

 • Форма навчання:  денна/заочна
 • Тривалість навчання:  1 рік 4 місяці
 • Ліцензійний обсяг: 

  ОП1: 30 осіб

  ОП2: 25 осіб

 • Кількість кредитів:  90 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)
 • Вимоги до рівня освіти вступників:  на базі ОС Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст
 • Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти: 

  Тест загальної навчальної компетентності ЄВІ - 0,2; тест з іноземної мови ЄВІ - 0,2; фаховий іспит - 0,6
  Для вступу в магістратуру на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб можуть використовуватися тільки результати розгляду мотиваційних листів.

 • Загальний профіль програми:  магістри протягом циклу навчання вивчають професійно-орієнтовані дисципліни
 • Практика/Стажування:  Виробнича педагогічна практика, Виробнича викладацька практика
 • Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації:  виконана освітня програма обсягом 90 кредитів, успішно складений іспит здобувача вищої освіти (державний екзамен), успішний захист магістерської випускної роботи
 • Програмні результати навчання: 

  Знання і розуміння
  Набуті компетентності:
  1) соціально-особистісні:
  - розуміння та сприйняття етичних норм поведінки в суспільстві і природі;
  - дотримання норм здорового способу життя; екологічна грамотність;
  - здатність учитися, наполегливість у досягненні мети, відповідальність;
  - здатність до критичного, креативного та системного мислення, толерантність;
  2) загальнонаукові:
  - базові складові наукового світогляду;
  - володіння основами наукової методології;
  - опанування фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для застосування математичного апарату в певній галузі знань;
  - здатність застосовувати математичні методи в обраній професії;
  - базові знання в галузі педагогіки, психології, дидактики математики (інформатики);
  - базові знання в галузі інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій;
  3) професійні:
  - володіння теорією й методами математичних дисциплін;
  - спроможність розробляти, удосконалювати й застосовувати методику навчання математики в різних ланках освіти, методику навчання інформатики в школі,
  - спроможність здійснювати математичне та педагогічне моделювання;

  - володіння математико-статистичними методами досліджень у галузі педагогіки, психології, методики навчання.
  Застосування знань і розумінь
  - основних понять, фактів і методів: фундаментальних математичних дисциплін; дидактики математики; методики наукових досліджень;
  - математичного апарату до розв’язування як суто математичних, так і прикладних задач, розуміння і тлумачення одержаних результатів, використання інформаційних технологій та комп’ютерних мереж;
  - основ педагогіки, психології, методики навчання математики в різних ланках освіти, методики навчання інформатики в школі, новітніх технологій навчання.
  Формування суджень
  - здатність використовувати професійно-профільні знання та практичні навички для розв’язування математичних, прикладних і педагогічних задач;
  - прийняття обґрунтованих рішень на основі використання математичних, математико-статистичних і педагогічних методів досліджень;
  - здатність використовувати сучасні комп’ютерні засоби та інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності.

 • Працевлаштування: 

  ОП 1: у закладах загальної середньої освіти, у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, у закладах вищої освіти. Випускник зможе здійснювати навчання математики в закладах загальної середньої освіти (базова і старша профільна школа), закладах професійної (професійно-технічної) освіти, закладах вищої освіти.

  ОП 2: у закладах загальної середньої освіти, у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Випускник зможе здійснювати навчання математики та інформатики в закладах загальної середньої освіти (базова і старша профільна школа), закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

 • Гарант освітньої програми: 

  ОП 1: к.пед.н., доцент Сердюк З. О.
  ОП 2: к.пед.н., доцент Босовський М. В.

   

   

 • Кафедра: 

  Кафедра математики та методики навчання математики

 • Посилання:  Правила Прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2023 році